Walne Zgromadzenie Członków - Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna „Vendo” 

Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy wszystkich członków spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu Członków. Odbędzie się ono 27 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Dąbrowskiej Spółdzielni Socjalnej "VENDO" przy ul. 3-go Maja 12 w Dąbrowie Górniczej.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. 2. Wybór Prezydium Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Wybór Komisji: Skrutacyjno-Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. 6. Złożenie sprawozdań:
  - sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za 2016 r.,
  - sprawozdanie finansowe wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za 2016 r..
 7. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami wraz z projektami uchwał celem zatwierdzenia:
  - Nr 1/06/2017/VENDO – działalność merytoryczna za 2016 r.
  - Nr 2/06/2017/VENDO – działalność finansowa za 2016 r.,
  - Nr 3/06/2017/VENDO – bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r..
  8. Dyskusja w sprawie pokrycia strat lub sposobu podziału nadwyżki oraz podjęcie stosownej
  uchwały (nr 4/06/2017/VENDO).
  9. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
  - (nr 5/06/2017/VENDO – udzielenie / nieudzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu),
  - (nr 6/06/2017/VENDO – udzielenie / nieudzielenie absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu).
  10. Wolne wnioski, dyskusja oraz podjęcie dodatkowych uchwał lub wniosków w zakresie m.in.:
  - kierunków rozwoju spółdzielni,
  - funkcjonowania spółdzielni.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie ze statutem organizacji obecność członków spółdzielni obowiązkowa.